Zilvervisjes

plaagdier

Dit vleugelloze insect, dat ook wel suikergast wordt genoemd, komt zeer algemeen voor, maar vaak in geringe aantallen. Het zilvervisje lijkt sterk op het papiervisje. Het is van groot belang dat men de juiste soort vaststelt, aangezien beide soorten totaal verschillende eisen stellen aan de relatieve luchtvochtigheid van de omgeving waarin ze voorkomen. De bestrijding van deze beide soorten, indien noodzakelijk, verschilt daarom totaal.

De aanwezigheid van zilvervisjes, vaak in de "natte unit", is een indicatie dat de relatieve luchtvochtigheid te hoog is. Het gaat dan meestal om een lekkage of een bouwtechnisch probleem. Bijvoorbeeld een "doorslaande" muur. Een te hoog vochtgehalte in (slecht geventileerde) kruipruimten kan voor ernstige overlast door zilvervisjes boven de begane grondvloer zorgen.

Hoe ziet een zilvervisje er uit?
Het zilvervisje wordt 7 - 11,5 mm lang en heeft aan alle borstsegmenten duidelijk plaatvormige verbredingen. Karakteristiek zijn de tweegeringde antennen en de drie fijngeringde "staartdraden" aan het achterlijf. Het zilvervisje glanst paarlemoerachtig, doordat het lichaam bedekt is met fijne schubben.

Nut en/of overlast
Omdat zilvervisjes slechts zelden schade van enige betekenis aanricht en omdat meestal slechts geringe aantallen voorkomen, is een bestrijding in het algemeen niet nodig. Als ze regelmatig in aantallen worden aangetroffen, duidt dit erop dat in de betreffende ruimte een hoge relatieve luchtvochtigheid heerst.

Preventie / bestrijding
De bestrijding zal dan in de eerste plaats moeten bestaan uit het scheppen van een droge atmosfeer. Dit kan men bereiken door zoveel mogelijk te luchten bij drogend weer en eventueel daarmee gepaard gaand met droogstoken. In een droge atmosfeer kunnen zilvervisjes zich nauwelijks handhaven.

Gebruik van insecticiden is in het algemeen niet nodig en zelfs af te raden als niet eerst maatregelen worden getroffen om de relatieve luchtvochtigheid te laten dalen. Eerste bewoners van een  nieuwbouwhuis moeten er rekening meehouden dat het beton lang vocht afgeeft, waardoor in bepaalde ruimten zeer plaatselijk een atmosfeer met een hoge relatieve vochtigheid kan ontstaan.

Uw persoonlijke afvalkalender

Als u in het verzorgingsgebied van HVCinzameling woont kunnen wij u precies informeren over de inzameling, plaagdieren en locaties op uw adres.

Vul uw postcode en huisnummer (zonder toevoeging) in: